https://galleryjone.imweb.me/admin/config/etc

최승연  (Choi Seung Yeon)

학력

미국캘리포니아주립대 (UCSB) California of University Santa barbara

- Atr studio.Decorative Art 1999.5

개인전

2014    대구 수화랑

2015    서울 아이갤러리

2016    대구수화랑

            대백프라자

2017     대구 수화랑 초대전,

2018    수화랑 초대전

            11월 H컨템프로리 갤러리

2019    부산 맥화랑

            10월 H컨템프로리 갤러리

단체전

(주요전시)

2019   부산 맥화랑 단체전

2018   2월 인사아트갤러리

          미술세계 시화전

          8월 ASIA HOTEL ART FAIR - SEOUL 2018

          9월 봉산아트페어

          11월 대구아트페어

2017   5월 부산아트쇼 (BEXCO)

          6월 호텔페어(노보텔)

          경남국제아트페어(창원SECO) KIAF(서울, COEX)

2016   경남국제아트페어(창원)

           대구호텔아트페어(대구)

           아트경주(경주, 화백컨벤션센터)

           부산아트쇼(부산)

           화랑예술제(서울)

           호텔아트페어

           창원아트페어

           대구 국제 아트페어

           합천문협, 시-환타지

2015    서울 아트쇼(서울)

            봉산미술제(대구, 수화랑)